„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ერთიანი სტანდარტის დამკვიდრების, კანონის არაჯეროვანი ინტერპრეტაციისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების პრევენციის მიზნით, ინსპექტორის აპარატმა ხელმისაწვდომი გახადა მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისა და ინსპექტირებების შედეგად ინსპექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. რეესტრში განთავსდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ზემოდასახელებული მიზნების მიღწევას. გადაწყვეტილებები გასაჯაროებულია მოქალაქეთა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით. ამასთან, გადაწყვეტილებაში მითითებული ინიციალები მოწოდებულია შეცვლილი სახით.“

ორგანიზაციის დასახელება დავის საგანი შედეგი
ორგანიზაციის დასახელება დავის საგანი შედეგი
X პირდაპირი მარკეტინგის წესების დარღვევა    
X ინსპექტორის მოთხოვნის შეუსრულებლობა,მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება    
X/თბილისის საქალაქო სამართლო განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა კანონიერი საფუძველის გარეშე დამუშავება    
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო/X მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება    
X ვიდეოთვალთვალის წესების დარღვევა,მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დარღვევა,მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება,შენობაში შესვლა-გასვლის დროს მონაცემთა დამუშავების წესების დარღვევა    
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება    
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დარღვევა,მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება    
X მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დარღვევა    
თბილისის საქალაქო სასამართლო განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა კანონიერი საფუძველის გარეშე დამუშავება    
X განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა კანონიერი საფუძველის გარეშე დამუშავება,ინსპექტორის მოთხოვნის შეუსრულებლობა,მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დარღვევა,მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება,მონაცემთა უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევა    
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო/სსიპ - ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება    
X მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება,მონაცემთა სუბიექტის ინფორმირების წესების დარღვევა    
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება    
X მონაცემთა საფუძვლების გარეშე დამუშავება    
X პირდაპირი მარკეტინგის წესების დარღვევა    
X მონაცემთა სუბიექტის ინფორმირების წესების დარღვევა,პირდაპირი მარკეტინგის წესების დარღვევა    
X უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების წესების დართვევა    
ფიზიკური პირი ვიდეოთვალთვალის წესების დარღვევა